Officers & Committees

Officers and Committees of ICGdR

ICGdR Officers in the term 2020-2022

Advisers:

Yukikuni AKISHIGE (Vice President of Shimane University, Japan)

Jingshan BO (President of Institute of Disaster Prevention, China)

Scott F. BURNS (President of International Association for Engineering Geology and the Environment (IAEG))

Paolo CANUTI (Director of UNESCO Chair in University of Florence, Italy)

Peng CUI (Academician of Chinese Academy of Sciences; Institute of Mountain Hazards and Environment, China)

Xiuli DU (Vice president of Beijing University of Technology, China)

Qunli HAN (Executive Director, Integrated Research on Disaster Risk)

Yasunao HATTORI (President of Shimane University, Japan)

Manchao HE (Academician of Chinese Academy of Sciences; China University of Mining Technology; Tongji University, China)

Runqiu HUANG (Minister of Environment Protection of the P. R. China)

Zhilin LI (Honorary Dean of Faculty of Geosciences and Environmental Engineering, Southwest Jiaotong University, China)

Dwikorita KARNAWATI (Professor of Gadjah Mada University, Indonesia)

Shengli MA (Director of Institute of Geology, China Earthquake Administration)

Lei NIE (Professor of Jilin University, China)

Jianbing PENG (Academician of Chinese Academy of Sciences; President of IAEG-China; Professor of Chang’an University, China)

Bin SHI (Professor of Nanjing University, China)

Baitao SUN (Director of Institute of Engineering Mechanics, China Earthquake Administration)

Huiming TANG (Vice President of China University of Geosciences, Wuhan, China)

Gangalal TULADHAR (Chairman of Himalaya Conservation Group, Nepal)

Sijing WANG (Academician of Chinese Academy of Sciences; Institute of Geology and Geophysics, CAS, China)

Faquan WU (Secretary-General of IAEG)

Shuwen XING (Director of Institute of Geomechanics, Chinese Academy of Geological Sciences, China)

Weilin XU (Vice-President of Sichuan University, China)

Soichiro YASUKAWA (Programme Specialist, Coordinator for Disaster Risk Reduction and Resilience, Section on Earth Sciences and Geo-hazards Risk Reduction, Natural Sciences Sector, UNESCO)

Koetsu YAMAZAKI (President of Kanazawa University, Japan)

Yueping YIN (Deputy Director, China Geoenvironment Monitoring Institute, China Geological Survey)

Guodong ZHANG (Professor of China Three Gorges University)

Yangsheng ZHAO (Academician of Chinese Academy of Sciences; Professor of Taiyuan University of Technology, China)

President:

Fawu WANG (Tongji University, China)

Vice Presidents:

Teuku Faisal FATHANI (Gadjah Mada University, Indonesia)

Sandro MORETTI (University of Florence, Italy)

Wei SHAN (Northeast Forestry University, China)

Hong SUN (Shanghai Jiao Tong University, China)

Masaho YOSHIDA (Fukui National College of Technology, Japan)

Director-General:

Masakatsu MIYAJIMA (Kanazawa University, Japan)

Secretary-General:

Tonglu LI (Chang’an University, China)

Financial Director:

Vit VILIMEK (Charles University in Prague, Czech Republic)

Management Directors:

Sabatino CUOMO (University of Salerno, Italy)

Ranjan Kumar DAHAL (Tribhuvan University, Nepal)

Jianhui DENG (Sichuan University, China)

Louis GE (National Taiwan University, China)

Hans-Balder HAVENITH (Liege University, Belgium)

Bin HE (Guangdong Institute of Eco-environmental Science and Technology, China)

Yu HUANG (Tongji University, China)

Michel JABOYEDOFF (University of Lausanne, Switzerland)

Wenxing JIAN (China University of Geosciences, Wuhan, China)

Hengxing LAN (IGSNRR, Chinese Academy of Sciences)

Qiuhua LIANG (Loughborough University, UK)

Ko-Fei LIU (National Taiwan University, China)

Shengwen QI (Institute of Geology and Geophysics, Chinese Academy of Sciences)

Jun SHEN (China Institute of Disaster Prevention, China)

Binod TIWARI (California State University Fullerton, United States of America)

Patrick WASSMER (Laboratory of Physical Geography, Paris 1 University / University of Strasbourg, France)

Mike WINTER (Winter Associates Limited, United Kingdom, United Kingdom)

Qingbai WU (CAREERI, Chinese Academy of Sciences)

Qiang XU (Chengdu University of Technology, China)

Auditor:

Guoliang DAI (Southeast University, China)

Assistant to the President:

            Zili DAI, Adam EMMER, Mingjian HU, Wuwei MAO, Agus Setyo MUNTOHAR, Wenhao QI, Hufeng YANG, Yang YANG, Hu ZHENG

Assistant to the Director-General:

            Yuko SERIKAWA

Assistant to the Secretary-General:

  Mumtaz HAIDER, Ping LI (Changan-U), Jianhui LONG

Committees and Coordinators:
Symposium and Training Course Committee

Coordinator: Ranjan Kumar DAHAL

Associate Coordinators: Jianhui DENG, Luise GE, Bolin HUANG, Tonglu LI, Chun LIU (Tongji), Fenggui LIU,  Isakbek TORGOEV

Members: Filippo CATANI, Byung-Gon CHAE, Ningsheng CHEN, Teuku Faisal FATHANI, Yong HONG, Ping LI (CIDP), Dario PEDUTO,  Huafu PEI, Ping SUN, Qiang XU, Masaho YOSHIDA

Journal Editorial Committee

Coordinator: Aiguo XING

Associate Coordinators: Hengxing LAN, Siming HE, Binod TIWARI,  Mike WINTER, Jianhong YE, Hu ZHENG

Members: Hans-Balder HAVENITH, Michele CALVELLO, Yonggui CHEN, Zili DAI, Ranjan Kumar DAHAL, Wei HU, Xinpo LI, Ko-Fei LIU, Renqi LU, Wuwei MAO, Agus Setyo MUNTOHAR,  Kun SONG, Chao-Sheng TANG, Qingbai WU

Project Collaboration Committee

Coordinator: Sabatino CUOMO

Associate Coordinators: Hans-Balder HAVENITH, Yonggang JIA,  Qiuhua LIANG, Shengwen QI, Joong Ho SYNN, Xin YAO

Members: Mingjian HU, Masakatsu MIYAJIMA, Fujun NIU, Wei SHAN, Jusong SHI, Wanghua SUI, Hong SUN, Shuheng SUN,  Nicola TROCCOLI, Huabin WANG, Wenli XU, Xiwei XU, Qingqing YANG, Renmao YUAN

Award Committee

Coordinator: Yu HUANG

Associate Coordinators: Netra BHANDARY, Agus Setyo MUNTOHAR, Tingkai NIAN, Chao-Sheng TANG

Members: Guangzhu CAO, Filippo CATANI, Yonggui CHEN,  Settimio FERLISI, Jun SHEN, Mikio KUBO,  Shimei WANG, Yan XU, Yingbin ZHANG

Publishing Committee

Coordinator: Vit VILIMEK

Associate Coordinators: Guoliang DAI, Fuchu DAI, Maochao HE,  Michel JABOYEDOFF, Patrick WASSMER

Members: Nicola CASAGLI, Ying GUO, Cong HU, Wenxing JIAN,  Chun LIU (NJU), Sandro MORETTI, Wanghua SUI, Yang YANG

Young Researcher Committee

Coordinator: Xuanmei FAN

Associate Coordinators: Yifei CUI, Kai GU, Veronica TOFANI, Chong XU

Members: Adam EMMER, Faris FIKRI, Ping LI (Changan-U),  Xiaolei LIU, Yuko SERIKAWA, Wenhao QI, Manita TIMILSINA,  Changsheng WANG, Yufeng WANG, Hufeng YANG

Promotion and Web Committee

Coordinator: Wuwei MAO

Associate Coordinators: Zili DAI, Kun SONG

Members: Mike WINTER, Yang YANG, Hu ZHENG

Committee on Seismic Performance-based Design for Resilient and Sustainable Slope Engineering

Chairs: Yu HUANG, Fawu WANG

Secretaries: Zili DAI, Min XIONG, Chongqiang ZHU